Fundacja Aktywnych FURIA

Reading Time: < 1 minute
Fundacja Aktywnych FURIA

Misją Fundacji Aktywnych FURIA jest aktywizacja oraz rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami i innych wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Fundacja Aktywnych FURIA jest współzałożycielem Spółdzielni Socjalnej FURIA, zatrudniającej osoby w spektrum autyzmu.

Jednym z produktów wytwarzanych w Spółdzielni Socjalnej FURIA są torby z bannerów (fot. spoldzielnia-furia.pl).

Filozofia Fundacji

Celami działalności Fundacji Aktywnych FURIA są m.in.:

  • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój przedsiębiorczości społecznej,
  • działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologii w praktyce gospodarczej, w tym w szczególności działalność na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego i przedsiębiorczości społecznej,
  • działalność rozwojowa, w tym działalność edukacyjna, szkoleniowa, informacyjna i badawcza, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, absolwentów, organizacji pozarządowych, sektora edukacji, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej,
  • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań polityki społecznej;
  • promocja i ochrona zdrowia oraz promowanie zrównoważonego rozwoju;
  • działanie na rzecz praw człowieka. na rzecz osób starszych oraz upowszechnianie praw dziecka i kobiet, ujawnianie ich naruszenia w życiu rodzinnym i społecznym;
  • promocja kultury (m.in. poprzez serwis Niebieska Fala);
  • rozwój poradnictwa, edukacji i informacji obywatelskiej.